Hiroshi Sugimoto: Conceptual Forms

Mechanical Form 0025, 2004, gelatin-silver print
Mechanical Form 0034, 2004, gelatin-silver print
Mechanical Form 0036, 2004, gelatin-silver print
Mechanical Form 0039, 2004, gelatin-silver print
Mechanical Form 0028, 2004, gelatin-silver prin
Mathematical Form: Surface 0001, 2004, gelatin-silver print
Mathematical Form: Surface 0006, 2004, gelatin-silver print
Mathematical Form: Surface 0011, 2004, gelatin-silver print
Mathematical Form: Surface 0013, 2004, gelatin-silver print